hdSau khóa học, học viên sẽ có thêm kiến thức về các quy phạm và hướng dẫn trong lĩnh vực thiết kế vệ sinh, đồng thời, có khả năng xác định được các nguy cơ về vệ sinh trong khu vực sản xuất thực phẩm, từ đó, đưa ra các đề xuất cải tiến phù hợp.